Het RTL Nieuws berichtte 8 januari jl. over het voorstel van regeringspartijen D66 en VVD over het legaliseren van bewoning op vakantieparken. Dit voorstel raakt ons programma, Vitale Vakantieparken Drenthe, en daarom hebben wij onze reactie in een brief aan Minister van Veldhoven gegeven.

Aan de minister van Milieu en Wonen
Mevrouw S. van Veldhoven – van der Meer

In afschrift aan de voorzitter, de leden en de griffier van de vaste Kamercommissie Wonen:
De heer E. Ziengs (voorzitter)
De heer C. Roovers (griffier)
De heer F. Azarkan (DENK)
Mevrouw S.M. Beckerman (SP)
De heer R. Bisschop (SGP)
Mevrouw R.K. Dik-Faber (Christenunie)
Mevrouw J.M. van Eijs (D66)
De heer Th. U. Hiddema (FvD)
De heer D.A.N Koerhuis (VVD)
De heer A. Kops (PVV)
De heer H.C.M. Krol (50+)
De heer H. Nijboer (PvdA)
De heer H.A.G. Ronnes (CDA)
De heer P.H.M. Smeulders (GroenLinks)
Alsmede aan de colleges van de Drentse gemeenten en de Provincie Drenthe

Assen, 28 januari 2020

Geachte minister,

Op 8 januari jongstleden meldde RTL Nieuws dat regeringspartijen VVD en D66 als één van de oplossingen voor het lenigen van de woningnood het eenvoudiger willen maken om wonen op vakantieparken te legaliseren. Een voorstel hierover van de Kamerleden Van Eijs en Koerhuis zal mogelijk op 5 februari in een Algemeen overleg worden besproken. In deze brief willen wij graag op dit voorstel reageren.

Als Vitale Vakantieparken Drenthe zijn wij niet voor een algemene legalisering. Generieke aandacht voor het vraagstuk van wonen op vakantieparken is geboden, maar in de uitvoering ervan komt het aan op maatwerk.

In november 2018 is de Actie-agenda Vakantieparken 2018-2020 vastgesteld en door minister Ollongren aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze agenda is een samenwerking van gemeenten, provincies, ondernemers, maatschappelijke organisaties en het Rijk en geeft richting aan de inzet die alle betrokken partijen willen plegen rondom vakantieparken. Concreet wordt met de agenda gestreefd naar:

  1. Een levensvatbare verblijfsrecreatiesector;
  2. Een sector die daar waar het nodig en verantwoord is, wordt ingezet als aanvulling op de woningmarkt;
  3. Een sector die geen ruimte biedt voor uitbuiting of het uit het zicht raken van kwetsbare mensen;
  4. Veilige vakantieparken met bonafide ondernemers zonder criminaliteit en ondermijning;
  5. Een sector die op het gebied van ruimtelijke ordening op passende wijze wordt gefaciliteerd.

Eén van de ondertekenaars van deze Actie-agenda is Vitale Vakantieparken Drenthe. Hierin zijn alle Drentse gemeenten, de Provincie Drenthe, het Recreatieschap Drenthe en de RECRON vertegenwoordigd. Zij hebben zich in 2018 verenigd rondom het Actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe, waarin vergelijkbare doelen als in de nationale Actie-agenda zijn geformuleerd. Die doelen zijn ook concreet gemaakt in acties die op dit moment worden uitgevoerd.

Zo is er een programma om de vitaliteit van de sector te vergroten door meer vakantieparken naar de (inter)nationale top te brengen, wordt gericht gewerkt aan het oplossen en voorkomen van sociaal-maatschappelijke problematiek en criminaliteit/ondermijning op de parken en wordt een toekomstperspectief gezocht voor die parken die in toeristisch-recreatief opzicht niet langer vitaal zijn. Partijen hebben hiervoor middelen beschikbaar gesteld, beleid vastgesteld en een uitvoeringsorganisatie ingericht.

Vitale Vakantieparken Drenthe is nu een jaar in uitvoering en heeft de eerste resultaten geboekt. In de praktijk wordt duidelijk dat ieder vakantiepark een andere aanpak vraagt: maatwerk is het sleutelwoord, dus ‘één park, één plan’. Dat geldt ook voor de benadering van het fenomeen permanente bewoning, dat zich ook op parken in Drenthe voordoet. In de parken die vitaal willen blijven of dat weer willen worden verstoord permanente bewoning een gezonde toeristisch-recreatieve toekomst; de oplossing is daar handhaving, in combinatie met het zoeken naar alternatieve huisvesting. In andere gevallen, bij parken die niet langer levensvatbaar zijn, kan het legaliseren en reguleren van die bewoning wel een goede oplossing zijn. Vertrekpunt daarbij is altijd een goede inpassing in de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit en karakteristiek van Drenthe en het behoud van de groene, parkachtige sfeer.

Zo kan op een voormalig vakantiepark bijvoorbeeld een specifiek woonmilieu worden gecreëerd en/of een bepaalde doelgroep worden bediend. Welke oplossing voor een park het beste is, hangt helemaal af van de omstandigheden van dat park en de wensen van de eigenaren en de gemeenten. Om die maatwerk-oplossing te vinden is een behoedzame en gerichte aanpak nodig, waarin niet alleen een helder toekomstperspectief met draagvlak voor dat park moet worden geformuleerd, maar tegelijkertijd eventuele problemen en knelpunten moeten worden opgelost. Die aanpak werkt; op dit moment bevinden zich diverse parken in de provincie in een zogenaamd transformatieproces, op weg naar een nieuwe functie en bestemming. Verder is er oog voor de oplossing van de acute woningnood, door tijdelijke woonruimte voor bepaalde tijd te bieden. Dat gebeurt onder meer in vakantieparken, in goed overleg tussen de betreffende recreatieondernemer en de gemeente.

Als Vitale Vakantieparken Drenthe staan wij volledig achter de doelstellingen uit de Actie-agenda Vakantieparken 2018-2020 en voeren wij deze op regionaal niveau uit. In die uitvoering hebben we oog voor maatschappelijke vraagstukken als het woningtekort, vraagstukken die wij op regionaal en lokaal niveau aan den lijve ondervinden. Hierbij betrekken we ook woningcorporaties en andere relevante partijen, om zo een op elkaar aansluitend beleid en uitvoering te bewerkstelligen. Onze praktijk laat echter wel zien dat iedere situatie anders is en dat de beste oplossing per park zich nauwelijks in algemene maatregelen laat vertalen.

Wij wensen u veel wijsheid toe bij het bespreken van deze kwestie in uw overleg. Ook nodigen wij u uit voor een werkbezoek, zodat u kunt bekijken en met ons bespreken hoe wij in Drenthe met de uitvoering van onze agenda omgaan. Wij horen graag van u.

Namens alle partijen verenigd in Vitale Vakantieparken Drenthe,
Met vriendelijke groet,
Henk van de Boer
Voorzitter Stuurgroep Vitale Vakantieparken Drenthe

  • Brief aan Minister van Veldhoven

Maak een afspraak

Vul het contactformulier in en selecteer uw gemeente.
Een medewerker van uw gemeente neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Gemeentepagina

Beeldmerk Gemeente AA-Hunze Beeldmerk Gemeente Assen Beeldmerk Gemeente Borger-Odoorn Beeldmerk Gemeente Coevorden Beeldmerk Gemeente de Wolden Beeldmerk Gemeente Emmen Beeldmerk Gemeente Hoogeveen Beeldmerk Gemeente Meppel Beeldmerk Gemeente Midden-Drenthe Beeldmerk Gemeente Noordenveld Beeldmerk Gemeente Tynaarlo Beeldmerk Gemeente Westerveld