Een park dat zich in de eindfase van het transformatieproces bevindt, is De Tip. Het ligt aan de Postmaatseweg en Langeloërweg nabij Norg en telt zo’n 30 woningen. Het grootste deel van die woningen worden al lange tijd permanent bewoond. Daarom vinden de bewoners dat een woonbestemming voor de hand ligt. Complicerende factor is evenwel dat het parkareaal tot het Natuurnetwerk Nederland behoort, ofwel de ecologische hoofdstructuur. Wil het park een woonbestemming krijgen, dan zal het voor natuurcompensatie moeten zorgen. Dat gebeurt met de aankoop van een aangrenzend weiland. Hier worden bomen gepland en nieuwe natuur gecreëerd. Voor de specifieke invulling van de natuurcompensatie heeft Landschapsbeheer Drenthe (LBD) een onderzoek uitgevoerd.

Boswachter van eigen perceel

LBD heeft ook een streefbeeld voor de woonpercelen opgesteld en dat wordt zo veel mogelijk in het bestemmingsplan verankerd. Zo zijn er richtlijnen opgesteld voor gazonnen, bestrating, schuurtjes, hekwerken, et cetera zodat het park haar boskarakter kan behouden. Zelfs voor de soort beplanting zijn aanbevelingen opgesteld. Want het liefst ziet LBD exoten, neem bijvoorbeeld laurier, van het park verdwijnen. Maar daarmee is de kous nog niet af: LBD gaat een langdurige relatie aan met de bewoners en komt ze jaarlijks van adviezen voorzien. Goed beschouwd is elke ‘Tipbewoner’ boswachter van zijn eigen perceel.

Eind goed

Aan overige kwaliteitseisen die een woonbestemming mogelijk moeten maken, is door De Tip ook gehoor gegeven. Zo zijn de wegen verbeterd en kunnen hulpdiensten moeiteloos het hele gebied bereiken. Een onderwerp als verevening zal het proces niet in de weg staan, omdat de ‘woonbestemmingsdiscussie’ met gemeente Noordenveld een zeer lange historie kent. Wel zullen de bewoners alle kosten moeten dragen voor de onderzoeken, een natuurplan, een nieuw bestemmingsplan en de natuurcompensatie. Maar eind goed, al goed: in 2020 zijn er grote vorderingen gemaakt en begin 2021 is het transformatieplan, waarin alle afspraken zijn opgeschreven, in de gemeenteraad gebracht én geaccordeerd.