Terug

De toenemende huisvesting van arbeidsmigranten op vakantieparken lijkt een versterkend effect te hebben op de achteruitgang van de recreatieve functie van een park. Het oplossen van arbeidsmigrantenproblematiek is dan ook een belangrijk onderdeel van het (re)vitaliseren van vakantieparken. Wel moeten we ons bedenken dat de huidige situatie op de arbeidsmarkt er voor zorgt dat de inzet van arbeidsmigranten voor veel branches onontkoombaar is.

Daarom is het niet alleen noodzakelijk een goed juridisch traject op te zetten, maar is het vaak ook nodig een alternatief te bieden. Dat kan bijvoorbeeld door een niet-vitaal vakantiepark geschikt te maken voor huisvesting van arbeidsmigranten of dat er binnen de gemeente wordt gezocht naar een alternatieve locatie. Aandachtspunten zijn: welke werkgevers zetten arbeidsmigranten in, om hoeveel migranten gaat het, hoe is de relatie tussen wonen/werken (‘fair share’), om welke locaties gaat het , hoe is het beheer geregeld, is er een kwaliteit/keurmerk, enzovoorts. Vitale Vakantieparken Drenthe kan in samenwerking met de gemeenten een bijdrage leveren aan een integrale aanpak.